over mij laura elkhuizen fotografie

ALGEMENE VOORWAARDEN LAURA ELKHUIZEN FOTOGRAFIE (VERSIE JANUARI 2024)

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.

1.2 Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever

1.3 Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.

1.4 Fotograaf: Laura Elkhuizen Fotografie, KvK 57173540, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

1.5 Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

1.6 Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

1.7 Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.

1.8 Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912

1.9 Aw: Auteurswet 1912

Artikel 2. Toepassing

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.

2.2 Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Offerte

3.1 Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.

3.2 Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door de fotograaf.

3.3 Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

4.1 Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

4.2 Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.

4.3 Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

Artikel 5. Cadeaubonnen

5.1 Fotograaf biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan.

5.2 Cadeaubonnen zijn daarom niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden.

5.3 Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.

Artikel 6. Uitvoering van de opdracht

6.1 Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.

6.2 Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

6.3 Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.

6.4 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

Artikel 7. Ontwerp

7.1 Fotoboeken worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van fotograaf ontworpen.

7.2 Het eerste ontwerp van een fotoalbum zal binnen 4 weken aan de opdrachtgever worden getoond ter goedkeuring.

7.3 Fotograaf laat fotoboeken niet eerder drukken dan opdrachtgever het ontwerp heeft goedgekeurd.

Artikel 8. Levering

8.1 Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

8.2 Binnen 14 dagen na de fotoshoot zal de selectie van de fotograaf geplaatst worden in een online fotoalbum. Deze online presentatie blijft meestal 14 dagen beschikbaar. In de periode waarin de online presentatie beschikbaar is bestaat voor opdrachtgever de mogelijkheid foto’s te selecteren of producten te bestellen bij fotograaf.

Daarnaast kan de selectie getoond worden tijdens een kijksessie bij de fotograaf, waarbij direct een bestelling geplaatst kan worden.

8.3 Fotoboeken worden een aantal keer per jaar besteld, in sommige periodes is de levertijd van albums langer. Daarnaast kan de levertermijn afhankelijk zijn van het gekozen materiaal.

8.4 Digitale fotobestanden worden via Wetransfer verzonden zodra de opdrachtgever zijn/haar keuze heeft gemaakt.

8.5 Fotograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.

8.6 Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per gewone post.

8.6 De geselecteerde fotobestanden worden 1 jaar bewaard op een beveiligde externe schijf, tenzij de opdrachtgever aangeeft niet te willen dat de bestanden worden bewaard. Na dit jaar kan er geen beroep meer op de foto’s worden gedaan.

Artikel 9. Vergoeding

9.1 Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

9.2 Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.

9.3 Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.

9.4 De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uurprijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.

9.5 Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden

10.1 Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische)factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. De factuur dient uiterlijk op de dag van de fotoreportage te zijn voldaan.

10.2 Voor overige bestellingen bedraagt, tenzij anders overeengekomen, de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 11. Annulering en opschorting

11.1 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

11.2 Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt fotograaf 50% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.

11.3 In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal gezocht worden naar de mogelijkheid om een nieuwe datum overeen te komen. Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder maar niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan 2 maal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.

11.4 Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.

11.5 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door fotograaf.

Artikel 12. Klachten

12.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. Klachten na deze genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.

12.2 Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 13. Auteursrecht

13.1 Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, indien niet anders overeengekomen.

13.2 Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij fotograaf.

13.3 Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, maar niet uitsluitend, website en blog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, demonstratie materiaal en wedstrijden. Bezwaar hiertegen dient voorafgaand aan de forotreportage schriftelijk te worden gemaakt.

13.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.

13.5 Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.

13.6 Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.

13.7 Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.

13.8 Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf.

13.9 Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.

13.10 Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.

13.11 Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

Artikel 14. Portretrecht

14.1 Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, maar niet uitsluitend, website en blog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, demonstratie materiaal en wedstrijden. Bezwaar hiertegen dient voorafgaand aan de forotreportage schriftelijk te worden gemaakt.

14.2 Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie.

14.3 Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden.

14.4 Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1 Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.

15.2 Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.

15.3 De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 16. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

16.1 Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

16.2 Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.

16.3 Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 17. Overige bepalingen

17.1 Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

17.2 Op alle rechtsverhoudingen tussen Laura Elkhuizen Fotografie en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Gratis E-book

DOWNLOAD MIJN GRATIS E-BOOK VOL MET KLEDINGADVIES

Het advies in mijn e-book past vooral bij mijn stijl van fotograferen: fris, puur en licht. Ik geef tips, do’s en don’t, voorbeeldfoto’s en kleurpaletten ter inspiratie. Nieuwsgierig geworden? Download dan nu mijn e-book!

ebook kledingadvies laura elkhuizen fotografie

ERVARINGEN

BLOG